วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ASEAN : True or False Quiz 1

ASEAN : True or False Quiz  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคำถามที่นำมาทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้าเยี่ยมชม ASEAN CORNER ทุกท่าน


 1.  ASEAN was established on 8 August 1967 through the Jakarta Declaration.
                                   True                           False

2.  The ASEAN emblem consists of 10 stalks of padi representing the dream of the 10 ASEAN founders.

                                    True                           False

3.   Naypyidaw is the capital of Myanmar.

                          True                            False

4.   Thanwil is the longest river in Southeast Asia.

                                    True                            False

5.   The current ASEAN Secretary-General is Dr. Surin Pitsuwan from Thailand.

                           True                            False

6.   Gloria Mccapagal-Arroyo is the current president of the Philippines.


                                      True                           False


7.   Changi International Airport is the main hub of Singapore Airlines.

                                       True                           False


8.   Kyat is the official currency of Cambodia.


                                        True                          False


9.   ASEAN stands for Association of Southeast Asean Nations.


                                        True                          False


10. The original member states of ASEAN consists of five countries.


                                        True                          False


เฉลยคำถามที่เพจ อาเซียนคอร์เนอร์ by Kru Ekachai

This quiz was  created by Ekachai Phaichamnan.

Learn and Share Together!
1 ความคิดเห็น: