วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz

เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับ English Grammar Quiz บทความใหม่ล่าสุดจาก ASEAN CORNER หลักไวยากรณ์อาจจะเป็นเรื่องชวนปวดหัวหรือยาขมสำหรับใครหลายคน แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาและเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน มาร่วมเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ผ่านประโยคหรือบทความเกี่ยวกับอาเซียนด้วยกันครับ


1.   Indonesia is the ……………country in Southeast Asia.

       1. largest
       2. longest
       3. tallest
       4. highest

2.   Hanoi …………..the capital of Vietnam.

      1. am
      2. is
      3. are
      4. was

3.  ASEAN ……….........on August 8th ,1967 through the Bangkok  Declaration.                                                    

       1. was established
       2. establishes
       3. will be established
       4. is established

4.  The ASEAN Community is expected to be complete …………2015.

       1. at
       2. in
       3. from
       4. on

5.   The ASEAN Secretariate is currently chaired …………ASEAN Secretary- General Dr.Surin Pitsuwan.

      1. from
      2. as
      3. in
      4. by


6.  The Petronas Twin Tower is the ................building in Southeast Asia.


      1. longest
      2. tallest
      3. biggest
      4. smallest
      
7.  The Mekong is a river that ..................China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam.
    
      1. runs across
      2. runs away
      3. runs through
      4. runs out


8. Thailand may find itself at a disadvantage because of inferior English skills.....................Southeast Asia becomes a single community.


       1. what
       2. where
       3. when
       4. why
     
9.  Thailand ................... borders with Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia.


       1. will share
       2. shares
       3. shared
       4. was shared


10. A 6.8 earthquake hit the central Philippines ....... Monday, killing at least one person and causing panic in cities where building shook, authorities said.


       1. in
       2. on
       3. at
       4. over
      Learn and Share Together!

ASEAN CORNER 
An Educational Blog for All!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น