วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Economic Community - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Community (AEC) enables ASEAN to actively compete with other regions in terms of economics. It will facilitate agreements on economic cooperation between ASEAN and other countries including business completion, particularly investment, which tends to be transferred to other countries than ASEAN’s. This is a crucial factor that requires cooperation of all ASEAN member states because it aims to promote ASEAN as a single market and mutual manufacturing base, which enhances capacity on economic competition, fosters equal economic development and facilitates economic integration.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย
 (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2558
 (2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
(3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น