วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Security Community - ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Security Community (ASC) aims to ensure that all member states in the ASEAN Community share the same values. It also helps all its member states deal with security threats more effectively. In addition, interaction between ASEAN and other civil societies worldwide will be promoted and strengthened.

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน

Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น