วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Community - ประชาคมอาเซียน

The ASEAN Community is based on three intertwined and mutually reinforcing pillars: ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ
1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น