วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Socio-Cultural Community - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) aims to build stable and caring societies where ASEAN people live in good conditions. To attain this goal, quality of life needs to be improved, sustainable use of natural resources has to be promoted and ASEAN cultural identity should be created. The ASEAN Socio - Cultural Community Plan of Action is formulated to: 1) support the caring societies, 2) deal with social impact caused by economic integration, 3) promote sustainable and proper environmental management and 4) improve better understanding among grass-roots people on historical and cultural awareness and access to information which is fundamental to a successful ASEAN Community.

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาเช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่
 (1)  การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
 (2)  แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
 (3)  ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
 (4)  ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น