วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ASEAN Sectoral Ministerial Bodies - องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา


ASEAN Political-Security Community
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)
     ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
    (SEANWFZ Commission)
     คณะกรรมการเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)
     ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)
     ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย
5. ASEAN Ministerial Meeting on Transitional Crime (AMMTC)
       ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
6. ASEAN Regional Forum (ARF)
       ที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)
      ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council
    คณะกรรมการเขตการค้าเสรีอาเซียน
3. ASEAN Investment Area (AIA) Council
     คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน
4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)
     ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการคลังอาเซียน
5. ASEAN Ministers Meeeting on Agriculture and Forestry
    (AMAF) ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้อาเซียน
6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)
     ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน
7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)
      ที่ประชุมรัฐมนตรีด้านแร่ธาตุอาเซียน
8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST)
    ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
To be continued.......
     
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น