วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - New Zealand Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์

ASEAN-New Zealand. Cooperation activities between ASEAN and New Zealand began in 1975. Today projects include promotion of institutional linkages; energy, including natural gas utilization in transport; science and technology; narcotics control; and social development.

Among the major undertakings in ASEAN-New Zealand cooperation are the Inter-Institutional Linkages Program (IILP) and the Trade and Investment Promotion Program (TIPP) designed to develop sustainable commercial links and increase the awareness of the economic opportunities existing in each of their respective markets. New Zealand has also contributed substantially to the ASEAN Science Fund.ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่ปี 2518 (ค.ศ.1975) โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจาลำดับที่ 2 ของอาเซียนหลังจากออสเตรเลีย ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ (ASEAN-Australia and new Zealand Commemorative Summit) เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 32 ปี ในปี 2547 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในระยะแรกความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์เป็นไปในลักษณะประเทศผู้รับกับประเทศผู้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ  การพัฒนาให้ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน

ในปี 2548 อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้เริ่มการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement : AANZFTA)

Image credit:http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=NEW%20ZEALAND

Head of Government: Prime Minister John Key
Capital: Wellington

Region:   Oceania

Currency: New Zealand Dollar (NZD)

Population: 4,327,944 (July 2012 est.)


References:
http://www.aseansec.org/11829.htm
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น