วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - Canada Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา


ASEAN-Canada relations were institutionalised in 1977. The ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (ACJCC) was established in 1981, four years after the Dialogue relationship had actually begun.

Canada’s relations with ASEAN had been strong through the 1980s and 1990s but then, as with its other interests in Asia, the country seemed to lose focus. The admittance of Burma (Myanmar) to ASEAN in 1997 further complicated matters, leading to a suspension of the annual Canada-ASEAN Dialogue Partner meetings for over five years.

After a long period of benign neglect, Canadian interest in ASEAN began to stir a couple of years ago, and in July 2010 Canada acceded to the Treaty of Amity and Cooperation with ASEAN states.

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี  2520 โดยมีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปี 2524 เพื่อเป็นกรอบดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การค้า และอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน

ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาได้ประสบภาวะชะงักงันนับตั้งแต่ปี 2540 เมื่ออาเซียนรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก หลังจากนั้นได้มีความพยายามหาทางรื้อฟื้นความสัมพันธ์หลายครั้ง ต่อมาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือระหว่างอาเซียนและแคนาดา (ASEAN-Canada Dialogue) ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 นับเป็นการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง

Head of Government: Prime Minister Stephen Harper
Capital: Ottawa

Region:   North America

Currency: Canadian Dollar (CAD)

Population: 34,300,083 (July 2012 est.)

Sources:
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น