วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Its Neighbouring Countries - ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

Thailand is a country located at the centre of the Indochina peninsula in Southeast Asia. It is borderd to the north by Myanmar and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia and to the west by Andaman Sea and Myanmar.

ประ เทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ ทิศเหนือ ได้แก่ พม่า และลาว, ทิศตะวันออก ได้แก่ ลาว และกัมพูชา, ทิศตะวันตก ได้แก่ พม่า และทิศใต้ ได้แก่ มาเลเซีย ทั้งนี้ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวที่สุด คือ 2,400 กิโลเมตร รองลงไปคือประเทศลาว ระยะทาง 1,810 กิโลเมตร, ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 725 กิโลเมตร และประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 647 กิโลเมตร

Sources:
"Thailand.". [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
" ไทยกับเพื่อนบ้าน". [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ==


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น