วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision - November

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ที่นำเสนอตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์
convert (v.) 
Definition: to change from one form or use to another  (เปลี่ยน)
Sentence: You should convert most of your currency in Malaysia due to the restriction of bringing large amounts of Ringgit into or out of the country.


custom (n.) 
Definition: usual way of behaving  (ธรรมเนียม, ประเพณี)
Sentence: When visiting Indonesia, the world’s largest Muslim populated country, visitors should observe local customs and practice.

etiquette (n.) 
Definition: the rule of polite and correct behaviour  (มารยาท)
Sentence: The Philippines has its own unique culture, traditions and  etiquette.


mandatory (adj.) 
Definition: that you must do or obey (ที่เป็นคำสั่ง)
Sentence: There is a mandatory death sentence for drug-trafficking in Malaysia. 

penalty (n.) 
Definition: a punishment for breaking a law or rule   (การลงโทษ)
Sentence: Singapore carries a mandatory death  penalty for drug-trafficking.


refrain (v.) 
Definition: to not do something (ละเว้น,งดเว้น)
Sentence: Tourists should  refrain from displaying affection such as embracing or kissing in public when visiting Islamic countries.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น