วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASEAN - European Union Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป


ASEAN-European Union. ASEAN's relations with the European Union (EU), began in 1972. Relations were formalized in 1980 through the ASEAN-EC Cooperation Agreement. An ASEAN-EC Joint Cooperation Committee has been formed to assist ASEAN's programs on institutional linkages, environment, human resources development, scientific and technical exchanges, and narcotics control.The EU and ASEAN celebrated 30 years of diplomatic relations with a Commemorative Summit in Singapore on Thursday, 22 November 2007.

The “Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership” endorsed by the Foreign Ministers of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the European Union (EU)at the 16th ASEAN-EU Ministerial Meeting in Nuremberg, Germany, on 15 March 2007, this Plan of Action (PoA) is drawn up to serve as the master plan for enhancing ASEAN-EU relations and cooperation in the medium term (2007-2012) in a comprehensive and mutually beneficial manner.  

อาเซียนและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มระหว่างกันมาเป็นเวลานานโดยสหภาพยุโรปเป็นประเทศคู่เจราจาอย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนตั้งแต่ปี 2515 ต่อมาได้รับการพัฒนาสถานะเป็นคู่เจรจาอย่างเป็นทางการในปี 2520 และในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพยุโรป ( ASEAN-EU Commemorative Summit) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร์ สหภาพยุโรปและอาเซียนได้จัดทำปฏิญญานูเร็มเบิร์กว่าด้วยการเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน (Nuremberg Declaration on the ASEAN-EU Enhanced Partnership) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในอนาคตทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและได้ร่วมลงนามใน Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism ในปี 2546 ซึ่งเป็นเอกสารหลักในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังเป็นสมาชิกของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum:ARF)


References:
"ASEAN-EU relations." (Online). Available: http://www.aseansec.org/11829.htm  Retrieved 4 October 2012.
"Nuremberg Declaration on the ASEAN-EU Enhanced Partnership." (Online). Available: http://eeas.europa.eu/asean/docs/action_plan07.pdf  Retrieved 4 October 2012.
"ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป." หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สืบค้น วันที่ 4 ตุลาคม 2555.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น