วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASEAN - Republic of Korea Relations: ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี


สาธารณรัฐเกาหลีเริ่มมีความสัมพันธ์กับอาเซียนในปี 2532 และได้รับสถานะเป็นประเทศคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียนในปี 2534 สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าเป็นภาคีความตกลง หรือภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ลงนามใน Joint Declaration on Comprehensive Partnership เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่รอบด้าน ในปี 2548 อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีลงนามใน  framework Agreement on comprehensive Economic Cooperation ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน

อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-เกาหลีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ในการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-เกาหลี ที่กรุงโซลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดตั้งกองทุน ASEAN-ROK Future Oriented Cooperation Projects (FOCP) และกองทุน ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ

ในปัจจุบันอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมีความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ การรักษาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม และการต่อต้านการก่อการร้าย

ASEAN and the Republic of Korea first established sectoral dialogue relations in November 1989. The ROK was accorded full Dialogue Partner status by ASEAN at the 24th ASEAN Ministerial Meeting in July 1991 in Kuala Lumpur.

In 2009, which marked the 20th anniversary of the Dialogue Partnership between ASEAN and Korea, the ASEAN-Korea Center was established. It was founded in accordance with the Memorandum of Understanding(MOU) signed by the 10 ASEAN member states and Korea at the 11th ASEAN-ROK Summit in 2007.


Its cooperation with ASEAN now covers trade, investment, tourism, science and technology, development cooperation and human resources development. ROK has set up a Special Cooperation Fund (SCF) for ASEAN-ROK projects.

Some of the on-going activities include the Research Project on the Establishment of Science and Technology Manpower Development System, International Cooperation Program for Industrialization in ASEAN, and the Technology Transfer Program in Agricultural Development. 

References:

"ASEAN-ROK relations." (Online). Available: http://www.mofat.go.kr/ENG/countries/regional/asean/overview/index.jsp?menu=m_30_60_40 Retrieved 8 October 2012.

"ASEAN-Korea relations." (Online). Available: http://www.aseansec.org/11849.htm Retrieved 8 October 2012.

"ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี." หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สืบค้น  8 ตุลาคม 2555)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น