วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ASEAN - India Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย


อาเซียนกับอินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปี 2535ในลักษณะคู่เจรจาเฉพาะด้านและได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นคู่เจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อปี 2538รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ระดับการประชุมสุดยอดในปี 2545

อาเซียนและอินเดียได้จัดตั้งกองทุน ASEAN – India เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนั้นอินเดียได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง หรือภาคยานุวัติ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) ในปี 2546 

อินเดียเป็นหนึ่งในสมาชิกของ East Asia Summit (EAS) ตั้งแต่ปี 2548  ในด้านการร่วมมือด้านความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ อินเดียได้รับรองแถลงการณ์ร่วมมือกับอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลตั้งแต่ปี 2546 ร่วมทั้งได้เข้าร่วมในการประชุมทางด้านความมั่นคงชื่อ  ASEAN Regional Forum:ARF เมื่อปี 2539 โดยมีบทบาทสำคัญในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล

India became a sectoral dialogue partner of ASEAN in 1992, which was upgraded to full dialogue partnership in 1996.The First ASEAN-India Summit was held in 2002.

Cooperation is also underway in the areas of tourism, human resource development, infrastructure, and in facilitating people-to-people contact. An ASEAN-India Business Council and a Joint Management Committee on the ASEAN-India Fund have been established.

India acceded to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) on 8 October 2003 during the 2nd  ASEAN-India Summit in Bali, Indonesia.

References:
"ASEAN-India relations." (Online). Available:http://www.aseansec.org/5738.htm Retrieved 10 October 2012.
"ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย." หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สืบค้น  10 ตุลาคม 2555)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น