วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Trivia:เกร็ดความรู้อาเซียนเดือนมกราคม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน


- สิงคโปร์มีคุณภาพการศึกษาเป็นเลิศ เป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และอันดับที่ 3 ของโลก จากการจัดอันดับโดย World Economic Forum

- Singapore has been ranked 1st place among the ten ASEAN countries for its education system in the recently released Global Competitiveness Report 2013-2014 by the World Economic Forum.

- วิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนในประเทศอินโดนีเซียและไทย

- Boy scout is still a mandatory subject for students in Indonesia and Thailand.

- โรงเรียนในบรูไน ปิดเรียนวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันละหมาดใหญ่ และวันอาทิตย์ ส่วนวันเสาร์เปิดเรียนตามปกติ

- Schools are closed on Fridays and Sundays, with Saturday being a working day in Brunei.

- นักเรียนนักศึกษาลาว ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมการนุ่งซิ่นไปเรียนหนังสือ

- Lao girls continue to wear the traditional phaa sin or Lao skirt to schools. 

- ฟิลิปปินส์กำลังปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยการเพิ่มการศึกษาภาคบังคับจาก 10 ปี เป็น 13 ปี 

- President Benigno Aquino singed the Enhanced Basic Education Act of 2012 or the K to 12 Basic Education Programme. It covers kindergarten and 12 years of basic education ( six years of primary education, four years of junior high school and two years of senior high school).

- เวียดนามอยู่ในจำนวน 20 ประเทศแรกของโลกที่มีผลการประเมิน PISA อยู่ในอันดับสูง ปี 2012 (อันดับที่ 17)

- Vietnam ranked 17th place out of 64 in the latest PISA test scores 2012. 

(PISA: Programme for International Student Assessment - โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติที่วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปี ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ OEDC)) 

- ไทยเตรียมประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ในเดือนมกราคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น