วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

Education in Myanmar:การจัดการศึกษาของประเทศเมียนมาร์


ระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาของประเทศ โดยใช้ระบบการศึกษา 5:4:2 ดังนี้

- ประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถมศึกษา 4 ปี)
- มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี
- อาชีวะศึกษา 1-3 ปี
- อุดมศึกษา 4-6 ปี

The educational system of Myanmar is operated by the government Ministry of Education.

- Kindergarten starts from the age of 5.

- Primary education is officially compulsory. It lasts five years (standards 1-4), and to continue onto secondary school. Students must pass a comprehensive examination of basic subjects.

- Secondary education is divided into middle schools (standards 6-8) and high schools (standards 9-10).

Source:http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Burma

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น