วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

Education in Vietnam:การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม

Education in Vietnam


The Ministry of Education and Training (MOET) responsible for the governance of General / academic education and higher education (training) in Vietnam.

กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม หรือ MOET มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบสำหรับการวางแผนและกำกับดูแลระบบการศึกษาและการฝึกอบรมต่างๆ ของเวียดนาม

Education System
Education in Vietnam is divided into five levels: preschool, primary school, secondary school, high school and higher education. Formal education consists of twelve years of basic education. Basic education consists of five years of primary education, four years of intermediate education, and three years of secondary education. 

Pre-School Education
     Public kindergartens usually admit children ranging from 18 months to 5 years of age.

Primary Education
     Children normally start primary education at the age of six. Education at this level lasts for 5 years and is compulsory for all children.

Intermediate / Lower Secondary Education
      Lower secondary school includes sixth, seventh and ninth grades.

High School Education
      High school education consists of grades ten through twelve.

Higher Education
      University entrance is based on the scores achieved in the entrance examination. High school graduates need high scores to be admitted to universities.

ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ระดับคือ 
1. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
    ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
2. การศึกษาสามัญ (5-4-3) 
    - ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12
3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. การศึกษาต่อเนื่อง


School Year
The school year is divided into two semesters.The first semester begins in late August and ends sometimes before Tet, while the second one begins right after the first one and lasts until June.

Sources:
"Education in Vietnam." (Online). Available : http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Vietnam. Retrieved 15 January 2014.

"Ministry of Education and Traing." (Online). Available :http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_and_Training_(Vietnam) .  Retrieved 15 January 2014.

"การจัดการศึกษาของประเทศเวียดนาม." (Online). Available :http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=594&catid=50. Retrieved 15 January 2014.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น