วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ASEAN Flag and Logo ธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน

                                   According to the ASEAN Charter, Article 37:
 
The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN.

ธงอาเซียนคือสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง สันติภาพ ความเป็นเอกภาพ และความก้าวหน้าของอาเซียน
The colours of the flag - blue, red, white and yellow represent the main colours of the flags of all the ASEAN Member States.

ที่มาของสี 4 สีที่ปรากฏอยู่บนธงคือ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาวและสีเหลือง แทนสีบนธงชาติของรัฐสมาชิกของอาเซียน 

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.

สีน้ำเงิน หมายถึงสันติภาพและเสถียรภาพ สีแดงคือความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาวคือความบริสุทธ์ และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

The stalks of padi represent the dream of ASEAN Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries of Southeast Asia bound together in friendship and solidarity. 

สิ่งที่ ปรากฏอยู่กลางธงของอาเซียนคือ รวงข้าวสีเหลืองทั้ง 10 มัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สมดังเจตนารมย์ของการก่อตั้ง

The circle represents the unity of ASEAN.

วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น